Passend Onderwijs

Basisondersteuning en extra ondersteuning    

Alle scholen in het samenwerkingsverband Eindhoven kennen een zelfde standaard voor basisondersteuning. Hierin staat beschreven welke ondersteuning iedere school in de basis biedt. Indien je kind niet voldoende heeft aan de basisondersteuning, bieden wij extra ondersteuning aan. Voor je kind stellen wij een ontwikkelingsperspectief op.
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP)  beschrijven we wat de basisondersteuning van SALTO-school De Vijfkamp is en wat de school aan extra ondersteuning biedt.

Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)

Binnen het samenwerkingsverband (SWV) Eindhoven vallen alle speciale en reguliere basisscholen uit
Eindhoven, Best en Son & Breugel. De gezamenlijke opdracht is dat alle kinderen op de voor hen meest
passende plaats onderwijs krijgen. Het liefst zo thuisnabij mogelijk. Op de website van het
samenwerkingsverband vind je hierover meer informatie.

Passend onderwijs houdt in dat wij, na de schriftelijke aanmelding van je kind, onderzoeken of wij de
meest passende onderwijsplek voor je kind zijn als het kind vanuit een voorschoolse setting wordt
verwezen. Dat doen wij door met je te praten over de kenmerken en de behoeften van je kind. Ook
vragen wij informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar uw kind op zit. We doen
dossierstudie en zullen je kind observeren op de huidige voorschoolse setting. Indien je kind vanuit
een reguliere basisschool verwezen wordt, vraagt deze school eerst een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) SBO aan bij het Samenwerkingsverband. Bij toekenning van de TLV kun je je kind aanmelden
bij ons op school.
Vanaf het moment dat je kind op school is, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel
als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Onze
ondersteuningsmogelijkheden staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).  Soms blijkt dat wij niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kunnen voldoen. In dit geval gaan we met je het gesprek aan en onderzoeken we welke school dit wel kan.
Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere
basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school kunnen we advies vragen aan
externen zoals een ambulant begeleider van de SALTO- expertisedienst.

Als een kind overstapt naar een school voor speciaal onderwijs wordt een procedure gevolgd. Onderdeel daarvan zijn een toelaatbaarheidsverklaring en twee deskundigenverklaringen. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met de ouders/verzorgers van het kind. De wensen en meningen van alle partijen wegen mee, zodat gezamenlijk de best passende onderwijsplaats voor het kind wordt gekozen en de overstap soepel verloopt.
Ook komt het voor dat kinderen zich dusdanig positief ontwikkelen dat ze naar een reguliere vorm van
onderwijs kunnen terug- of doorstromen. We zullen dan samen met u onderzoeken welke reguliere
basisschool het beste kan past