Passend Onderwijs

Basisondersteuning en extra ondersteuning    

Alle scholen in het samenwerkingsverband Eindhoven kennen een zelfde standaard voor basisondersteuning. Hierin staat beschreven welke ondersteuning iedere school in de basis biedt. Indien je kind niet voldoende heeft aan de basisondersteuning, bieden wij extra ondersteuning aan. Voor je kind stellen wij een ontwikkelingsperspectief op.
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP)  beschrijven we wat de basisondersteuning van SALTO-school De Vijfkamp is en wat de school aan extra ondersteuning biedt.
Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)
Waar het in het belang van je kind nodig is, vindt in overleg met je verwijzing plaats naar het SBO of SO (Speciaal Onderwijs). De verwijzing vindt plaats volgens een vastgestelde procedure, waarbij een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Dit is onder meer gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen.

Zorgplicht

Een belangrijk begrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht begint nadat je bij de schriftelijke aanmelding van je kind, hebt aangegeven dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft. SALTO-school De Vijfkamp onderzoekt, na de aanmelding, de onderwijsbehoeften van uw kind en kijkt vervolgens naar de ondersteuningsmogelijkheden. Als SALTO-school De Vijfkamp de ondersteuning aanbiedt, laten we je kind toe op onze school. Als dat niet het geval is, kijken we in overleg met je naar welke andere school het best passende onderwijs aanbiedt voor je kind.

Toelaatbaarheidsverklaring

Het Samenwerkingsverband Eindhoven geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs
S(B)O. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid door de basisschool, de ouders en het SBO (Triade).

Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, mag je kind geplaatst worden op een school voor speciaal basisschool. Er vindt een overdracht plaats tussen de leerkracht of intern begeleider van de basisschool en de intern begeleider of bouwleider van onze school. Dit wordt ook wel warme overdracht genoemd. De informatie die overgedragen wordt, vormt een aanvulling op het dossier. Het gaat daarbij niet alleen over de harde getallen van Cito-scores en andere toets gegevens, maar ook over het gedrag en beleving. Bijvoorbeeld over hoe je kind zich op school gedraagt, wat hij/zij leuk vindt, of je kind betrokken is bij het groepsgebeuren en in hoeverre hij/zij met klasgenootjes contact heeft.
Door middel van deze overdracht proberen we een zo duidelijk mogelijk beeld van de leerling te vormen, zodat we de leerling in een groep plaatsen waarbij het aanbod zoveel mogelijk aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoeften. U kunt je kind het gehele jaar door bij ons aanmelden. Kinderen die bij de start van het nieuwe schooljaar instromen, moeten wel voor 16 juni aangemeld zijn bij het Samenwerkingsverband.
Meer informatie over het samenwerkingsverband kun je vinden op de website: www.po-eindhoven.nl. De adresgegevens van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven zijn: Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven Tel: 040-2968787 E-mail: info@po-eindhoven.nl