Medezeggenschap

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Onze school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en het personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Het bestuur hecht grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak ontstaat voor alle besluiten die het bestuur en/of de school neemt. Belangrijke besluiten van het bestuur behoeven de instemming van deze raad, bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden.  

Bij andere besluiten vraagt het bestuur de raad om advies, zoals bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid, enz. 

Vast regelement
De raad werkt volgens een vastgesteld reglement. Dit reglement is in te zien in de school. Regelmatig vinden verkiezingen plaats voor de raad. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en de verslagen zijn voor iedereen beschikbaar op de app. De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de raad. 

Je treft de data van de vergaderingen in de ouderapp. De MR houdt ouders via de nieuwsbrief op de hoogte. Starttijd is 19.00 uur. 

Huidige MR
De medezeggenschapsraad van SALTO-school De Vijfkamp bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten aangevuld met de directeur als adviseur. In onze MR zitten momenteel:

Maartje Schmidt ouderlid
Serap Cetin ouderlid
vacature ouderlid
Myriam van Gool teamlid
Annemieke Mulder teamlid en voorzitter
Justy Velzeboer teamlid

 

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen, en vallen onder het bestuur van SALTO, bespreken we in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 6 SALTO-personeelsleden en 6 ouders.  

De GMR is een klankbord voor het Stafbureau en het bestuur van de SALTO. (Beleids)veranderingen moeten volgens wettelijke regelingen ter instemming voorgelegd worden aan de GMR. Bij andere onderwerpen kan de GMR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen. 

De aansturing van de GMR ligt in handen bij een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Ook de GMR bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen zijn voor je inzichtelijk. 

RIJKINSPECTIE 

Net als iedere school, dient SALTO-school De Vijfkamp aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Een rijksinspecteur volgt onze school. Deze persoon kijkt of alles op school aan de wettelijke voorschriften voldoet. School, MR en bestuur krijgen altijd een verslag van de bevindingen. Op de website van de inspectie leest u wat de inspectie heeft gerapporteerd over onze school.