Ouderbijdrage

OUDERBIJDRAGE

Bij de inschrijving van je kind, stellen wij je op de hoogte van de vastgestelde vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00. Hiervan schaffen we materialen aan en organiseren we activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd. In september/oktober van het schooljaar ontvangen ouders van de penningmeester van de Medezeggenschapsraad een toelichtende brief met verzoek tot betaling en krijg je een overzicht van wat er met de ouderbijdrage gebeurt. Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt er een bijdrage gevraagd aan ouders voor het schoolreisje (€ 20,00) of voor het schoolverlaterskamp (€ 60,00).

FINANCIËLE REGELINGEN

Is het voor je kind niet mogelijk om mee te doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub enz., omdat je dat niet kunt betalen? Of kunt je de kosten voor school (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, schoolreis, kamp, excursies, etc.) niet meer opbrengen? Dan zijn er financiële regelingen te treffen.
In veel gevallen kun je een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand, of gebruik maken van andere ondersteuningsregelingen. Daarvoor kunt je je melden bij het Inwonersplein, Stadhuisplein 10, tel 040 2386000 (zie www.eindhoven.nl onder ‘werk en inkomen’).
De gemeente Eindhoven heeft de volgende regelingen:

De Meedoen bijdrage
Deze bijdrage is ervoor bedoeld om je kind mee te laten doen aan de sportclub, balletles of een kookcursus. Voor theaterbezoek, het zwembad of een krantenabonnement. Ook kan het gebruik worden om de ouderbijdrage, schoolspullen of een computer te betalen. De bijdrage is bedoeld voor Eindhovenaren met een inkomen tot twintig procent boven de bijstandsnorm.
De Meedoen bijdrage is er voor ieder gezinslid. Welk bedrag u in totaal ontvangt, hangt af van de leeftijdsgroep waarin jij en je eventuele partner en/of kinderen vallen. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de bijdrage niet eerder dan in de maand augustus uitbetaald, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Studenten komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Gratis met de bus
Heb je recht op de Meedoen bijdrage, dan reist u ook gratis met de bus in Eindhoven en omstreken (tussen 9 en 17 uur).

Stichting Leergeld
Ook Stichting Leergeld zet zich, samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, in om je kind tussen 4 tot 18 jaar mee te laten doen. Zo biedt zij kansen aan kinderen, die om financiële redenen anders aan de kant zouden staan, om deel te nemen aan activiteiten die de school organiseert, aan sport, muziek, dans enzovoort. Hier : http://www.eindhoven.nl/artikelen/Regelingen-voor-inkomensondersteuning.htm) vind je meer informatie.

Je kunt niet zelf een aanvraag indienen, maar je dient dit te laten doen door een intermediair (b.v. WIJeindhoven), of een andere instantie die betrokken is bij de begeleiding van het gezin).